"IEKŠLIETU MINISTRIJAS POLIKLĪNIKA"


PACIENTU IEMAKSAS

Saskaņā ar Ministru kabineta 19.12.2006.noteikumu Nr.1046 30.06.09. grozījumiem noteikts šāds pacienta iemaksas apmērs (poliklīnikā veicamajām manipulācijām)

N.p.k Pacienta iemaksas veids  Pacienta iemaksa(EUR)
1 Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu 1,42
2 Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu* 4,27
3 Par ģimenes ārsta mājas vizīti** 2,85
4 Elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi 1,42
5 Sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi (veloergometrija) 4,27
6 Sonoskopiskie izmeklējumi (ginekoloģiskie un grūtniecības novērošanai) 4,27
7 Rentgenoloģiskie izmeklējumi (viena apmeklējuma reize) 2,85
8 Par ambulatori veiktu operāciju 4,27

* par ambulatoru apmeklējumu netiek uzskatīta:
   
• konsultācija pa tālruni,
    • laboratorisks izmeklējums,
    • funkcionāls izmeklējums,
    • ārstnieciska procedūra.

** pie personām, kas vecākas par 80 gadiem un pie personām, kurām nepieciešama palliatīvā aprūpe.

*     *     *

Izraksts no 19.12.2006. Ministru kabineta noteikumu nr. 1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 29.01.2009. grozījumiem nr.91
No pacienta iemaksas ir atbrīvotas šādas iedzīvotāju kategorijas:
1. bērni vecumā līdz 18 gadiem;
2. grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
3. politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
4. tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
5. psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
6. pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
7. personas, kas saņem veselības aprūpes pakalpojumus noteiktu infekcijas slimību gadījumos;
8. personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatlie-kamās medicīniskās palīdzības brigādes;
9. valsts sociālās aprūpes centru un pašvaldību pansionātu (centru) aprūpē esošās personas;
10. visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates noteikumu pielikumu noteiktajā kārtībā;
11. visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
12. pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
13.orgānu donori;
14. personas, kuras saņem paliatīvos un veselības aprūpi mājās;
15. I grupas invalīdi;
16. trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu.


Ja Jūsu veikto pacienta iemaksu kopsumma kalendārā gada laikā ir sasniegusi EUR 569.15, Jūs no turpmākas pacienta iemaksu maksāšanas šajā gadā esat atbrīvots.
Jums jāseko šo iemaksu summai, saglabājot maksājuma dokumentus (kases čekus vai stingrās uzskaites kvītis), uz kuriem obligāti jābūt norādītam:
pacienta vārdam un uzvārdam,
personas kodam,
ārstniecības iestādei,
saņemtās ārstēšanas atšifrējumam.

Ar šiem maksājumus apliecinošajiem dokumentiem Jums jādodas uz Veselības norēķinu centra teritoriālo nodaļu, kurā Jums tiks izsniegta izziņa par atbrīvojumu no pacienta iemaksu maksāšanas līdz kalendārā gada beigām.