Atalgojuma noteikšanas principi

Atalgojuma sistēma Iekšlietu ministrijas poliklīnikā izstrādāta, pamatojoties uz šādiem LR normatīvajiem aktiem:

  • Darba likums
  • Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums
  • Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumi Nr. 851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”
  • Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumi Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”
  • Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumi Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”

 

Darbinieku atlīdzību veido amata alga, piemaksas, pabalsti, prēmijas un citas izmaksas, ko nosaka LR normatīvie akti un darba koplīgums.

 

Amata algas darbiniekiem tiek noteiktas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un valdes locekļa rīkojumu.

 

Ārstniecības personām atalgojumu veido laika alga (mēnešalga vai samaksa par faktiski nostrādātām stundām atbilstoši stundu tarifa likmei) un/vai akorda alga (pēc paveiktā darba apjoma), pārējam personālam – laika alga atbilstoši amatu kvalifikācijas kategorijai.

 

Darbinieki var saņemt piemaksas par papildus darbu, prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu, darbu īpašos apstākļos, virsstundu darbu.

 

Saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un darba koplīgumu darbinieki saņem sekojošus pabalstus:

  • atvaļinājuma pabalsts
  • slimības pabalsts
  • atlaišanas pabalsts
  • vienreizējs pabalsts darbinieka nāves gadījumā ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies darbinieka apbedīšanu
  • pabalsts sakarā ar darbinieka ģimenes locekļa nāvi

 

Valdes locekļa atalgojums tiek noteikts pamatojities uz Ministru kabineta noteikumiem par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru.  Saskaņā ar šiem noteikumiem kapitālsabiedrība tiek klasificēta kā maza un atbilstoši noteikumu 7. un 12.punktiem valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēra noteikšanai piemēro koeficientu 3,5.