Datu aizsardzība un privātuma politika

Pacientu privātums VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” ir svarīgs, tāpēc tiek veiktas visas nepieciešamās darbības, lai pacientu personas dati būtu drošībā. Privātuma politika ir izstrādāta, lai pacientam būtu saprotams, kā tieši VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” rūpējas par savu pacientu personas datiem un informētu pacientus par viņu tiesībām attiecībā uz saviem personas datiem.

Lai uzlabotu datu apstrādes kvalitāti, VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” var mainīt privātuma politiku, ievietojot par to informāciju šajā tīmekļa vietnē.

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija:

VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika”, Reģ.Nr. 40003400059; Rīga, Čiekurkalna 1.līnija, k-1, LV-1026, tālrunis: 67829906, elektroniskā pasta adrese: iem.poliklinika@iem.gov.lv .

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

Saziņai ar VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” datu aizsardzības speciālistu lūgums rakstīt uz e-pasta adresi: poliklinika_das@iem.gov.lv .

Pārziņa datu apstrādes nolūki, tiesiskais pamats, saņēmēju kategorijas:

Datu apstrādes mērķi Tiesiskais pamats Datu saņēmēju kategorijas
Ārstniecības pakalpojumu sniegšana un administrēšana Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1.punkta (b), (c), (d) apakšpunkts un 9.panta 2. punkta (h) apakšpunkts.

Ārstniecības likums; Pacientu tiesību likums; citi normatīvie akti, kas regulē ārstniecības iestāžu darbību, valsts vienoto veselības informācijas sistēmu un epidemioloģisko drošību.

Datu subjekts;
Nacionālais veselības dienests (e-veselības sistēma, norēķini par valsts apmaksātiem pakalpojumiem);
Apdrošinātājs (norēķiniem);
Citas ārstniecības iestādes, uz kurām pacients vai laboratorijas paraugs tiek nepieciešamības gadījumā nosūtīts uz konsultācijām un izmeklējumiem;
Datu apstrādātāji, t.sk. SIA “DATAMED”;
Citas Pacientu tiesību likuma 10.pantā norādītās iestādes.
Obligāto veselības pārbaužu veikšana un Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas darbība Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1.punkta (b), (c) apakšpunkts un 9.panta 2. punkta (h) apakšpunkts.

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums; Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumi Nr.970; citi normatīvie akti, kas regulē ārstniecību un obligāto veselības pārbaužu veikšanu.

Datu subjekts;
Iestāde vai organizācija, kas datu subjektu nosūtījusi uz veselības pārbaudi;
Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centrs, apdrošinātājs, vai cita iestāde/organizācija, kas noslēgusi līgumu un veic pakalpojumu apmaksu;
Citas ārstniecības iestādes, uz kurām pacients vai laboratorijas paraugs tiek nepieciešamības gadījumā nosūtīts uz konsultācijām un izmeklējumiem;
Datu apstrādātāji, t.sk. SIA “DATAMED”;
Citas Pacientu tiesību likuma 10.pantā norādītās iestādes.
Videonovērošana Poliklīnikas telpās (Noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību). Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1.punkta (f) apakšpunkts.

Pārziņa leģitīmās intereses: īpašuma aizsardzība pret zādzībām un vandalismu, sabiedriskās kārtības nodrošināšana un pārkāpumu novēršana un izmeklēšana.

Tiesībsargājošās iestādes (pēc pieprasījuma);
Datu subjekts par sevi (pēc pieprasījuma).

Kā arī atgādinām, ka Iekšlietu ministrijas kompleksā videonovērošanu veic arī cits pārzinis – Valsts policija.

Personāla vadība un atlase Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1.punkta (b), (c) apakšpunkts.

Darba līgums; Darba likums; Citi normatīvie akti, kas regulē darba  attiecības, darba drošību, personāla dokumentācijas saglabāšanu, utt.

Valsts ieņēmumu dienests;
Nacionālais veselības dienests;
Citas kontrolējošās valsts iestādes;
Latvijas nacionālais arhīvs;
Pakalpojumu sniedzēji (veselības apdrošināšana, komandējumu organizēšana, transports, lietotāju reģistrācija ārējās informācijas sistēmās, utt.).
Grāmatvedības uzskaite un norēķini ar fiziskām personām Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1.punkta (b), (c) apakšpunkts.

Normatīvie akti, kas regulē grāmatvedības uzskaiti.

Latvijas nacionālais arhīvs;
Valsts ieņēmumu dienests;
Citas kontrolējošās valsts iestādes.
Dokumentu pārvaldība, paziņošana un lietvedība Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1.punkta (b), (c) apakšpunkts.

Normatīvie akti, kas regulē dokumentu apriti, vadību un lietvedības uzskaiti.

Latvijas nacionālais arhīvs;
Iestādes un organizācijas, kurām tiek pārsūtīti dokumenti pēc piekritības;
Koppārzinis – Iekšlietu ministrija (informācijas sistēmas “Lietvedība” pārzinis).

 

Datu glabāšanas termiņi:

1. Dokumentu glabāšanas termiņi tiek noteikti Poliklīnikas lietu nomenklatūrā, kas izstrādāta atbilstoši Latvijas Nacionālā Arhīva un normatīvo aktu prasībām.
2. Videonovērošanas ceļā iegūtie personas dati (videoieraksti) tiek glabāti ne ilgāk kā 10 dienas no to veikšanas dienas. Nepieciešamības gadījumā atsevišķi tiek saglabāti videoieraksti par incidentiem uz to izmeklēšanas laiku.
3. Poliklīnika glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:
3.1. kamēr tiek izpildītas starp Poliklīniku un datu subjektu noslēgtā līguma saistības;
3.2. kamēr Poliklīnikai pastāv normatīvajos aktos noteikts pienākums datus glabāt attiecīgos datus;
3.3. kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts datu subjekta iesniegumā (lūgumā, sūdzībā) minētais;
3.4. kamēr ir spēkā pacienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Datu subjekta tiesības:

  1. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
  2. Saņemt informāciju, vai VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” apstrādā personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem;
  3. Saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei:

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

Sīkdatņu lietošana tīmekļa vietnē:

VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” nevāc nekādus Jūsu personas datus šajā lapā, neskaitot to informāciju, kuru Jūs brīvprātīgi nododat (piemēram, nosūtot mums e-pastu). Jebkura informāciju, kuru Jūs sniegsiet šādā veidā, nav pieejama trešajām personām, un VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” to izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs šo informāciju sniedzāt.

Tehniskas detaļas, kas saistītas ar šīs Web lapas apmeklētājiem, tiek ierakstītas statistikas nolūkos. No mūsu puses nekāda informācija netiek izmantota Web lapu lietotāju identifikācijai.

VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” nemēģinās identificēt individuālos apmeklētājus, kā arī nesaistīs kādas tehniskās detaļas ne ar vienu personu.
VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” nekad neatklās šādus tehniskos datus trešajām personām, respektējot Web lapas apmeklētāju privātumu.