Datu aizsardzība un privātuma politika

Lai nodrošinātu veselības aprūpes organizēšanu, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kā arī uzkrātu veselības nozares datus, VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” veic personas datu apstrādi.

Pacientu privātums VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” ir svarīgs, tāpēc tiek veiktas visas nepieciešamās darbības, lai pacientu personas dati būtu drošībā. Privātuma politika ir izstrādāta, lai pacientam būtu saprotams, kā tieši VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” rūpējas par savu pacientu personas datiem un informētu pacientus par viņu tiesībām attiecībā uz saviem personas datiem.

No pacientiem tiek ievākti šādi dati: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dati par veselību, nepilngadīgo pacientu likumisko pārstāvju vārds, uzvārds, personas kods.

Lai uzlabotu datu apstrādes kvalitāti, VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” var mainīt privātuma politiku, ievietojot par to informāciju šajā mājas lapā. Poliklīnika iesaka pacientam apmeklēt šo mājas lapas sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija:

VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika”, Reģ.Nr. 40003400059; Rīga, Čiekurkalna 1.līnija, k-1, LV-1026, tālrunis: 67829906, elektroniskā pasta adrese: iem.poliklinika@iem.gov.lv .

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

Saziņai ar VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” datu aizsardzības speciālistu lūgums rakstīt uz e-pasta adresi: iem.poliklinika@iem.gov.lv .

Pārziņa datu apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati:

  1. dalība dienesta pienākumu izpildei atbilstoša personāla nodrošināšanā iekšlietu un tieslietu sistēmā;
  2. ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu primārās (ģimenes ārstu) un sekundārās (speciālistu, diagnostisko izmeklējumu) veselības aprūpes līmenī.

Apstrādes tiesiskais pamats:

  1. datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei;
  2. uzdevumu izpilde, ko pārzinis veic, īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir:

Pārzinis un tā pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi, tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādēs, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Datu glabāšanas termiņi:

Visa apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

Datu subjekta tiesības:

  1. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
  2. Saņemt informāciju, vai VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” apstrādā personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem;
  3. Saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei:

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” nevāc nekādus Jūsu personas datus šajā lapā, neskaitot to informāciju, kuru Jūs brīvprātīgi nododat (piemēram, nosūtot mums e-pastu). Jebkura informāciju, kuru Jūs sniegsiet šādā veidā, nav pieejama trešajām personām, un VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” to izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs šo informāciju sniedzāt.

Tehniskas detaļas, kas saistītas ar šīs Web lapas apmeklētājiem, tiek ierakstītas statistikas nolūkos. No mūsu puses nekāda informācija netiek izmantota Web lapu lietotāju identifikācijai.

VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” nemēģinās identificēt individuālos apmeklētājus, kā arī nesaistīs kādas tehniskās detaļas ne ar vienu personu. VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” nekad neatklās šādus tehniskos datus trešajām personām, respektējot Web lapas apmeklētāju privātumu.

Sīkdatņu lietošana tīmekļa vietnē: iem.gov.lv