Par poliklīniku

 

 • Poliklīnikas telpās aizliegts ienākt un uzturēties personām, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
 • Poliklīnikas telpās visiem  obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs. Bērni līdz 7 gadu vecumam un personas ar īpašām vajadzībām sejas masku var nelietot.
 • Pacientus  poliklīnikā  pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Lai mazinātu pacientu savstarpējo kontaktu iespējas, ierašanās ne ātrāk kā 15 min pirms vizītes.
 • Poliklīniku aizliegts apmeklēt personām, kurām nav nepieciešama medicīniskā palīdzība, izņemot vienu pavadošo personu  bērniem un pacientam ar īpašām vajadzībām.
 • Poliklīnikas telpās ievērot savstarpēju distancēšanos 2m, izvairīties no savstarpējiem kontaktiem.
 • Apstrādāt rokas ar dezinficējošiem šķīdumiem, kuri pieejami visos poliklīnikas stāvos.

  

 

Par poliklīniku

VSIA „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” ir ambulatora ārstniecības iestāde, kas nodrošina primāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi.

Vienlaikus VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” izveidotā Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija veic Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu kandidātu veselības stāvokļa pārbaudes, tādējādi līdzdarbojoties efektīvas personāla politikas veidošanā  nozarē.

VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” izveidota 1998.gada 1.jūlijā, taču kā ārstniecības iestāde Iekšlietu ministrijas struktūrā tā bija darbojusies jau vairākus gadu desmitus.

Periodiski, atbilstoši normatīvajam regulējumam, ir izvērtēts “Iekšlietu ministrijas poliklīnikas” juridiskais statuss, veicot atbilstošus grozījumus uzņēmuma statūtos. Saskaņā ar Pārresoru koordinācijas centra veikto kapitālsabiedrību funkciju vērtējumu 2021.gadā Ministru kabinets 2021.gada 8.jūnija sēdē (prot.Nr.46, 41.§) nolēma atbalstīt valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” un saglabāt valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” juridisko statusu – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību.

Šobrīd VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnikā” ir nodarbinātas 90 ārstniecības personas. Poliklīnika sniedz gan valsts apmaksātos , gan maksas veselības aprūpes pakalpojumus.

 

Vispārējais stratēģiskais mērķis –

sniegt pakalpojumus, kas ir stratēģiski svarīgi valsts drošībai, piedaloties dienesta pienākumu izpildei atbilstoša personāla nodrošināšanā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldē, un veikt amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības stāvokļa kontroli, kā arī nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu, sniedzot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus.

 

No minētā vispārējā stratēģiskā mērķa izriet VSIA „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” galvenie uzdevumi:

 1. novērtēt amatpersonu kandidātu veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību atbilstību dienestam;
 2. pārbaudīt amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības stāvokļa atbilstību dienestam, veicot obligātās periodiskās veselības pārbaudes, plānotās atkārtotās veselības pārbaudes un ārpuskārtas veselības pārbaudes;
 3. sniegt atzinumu par amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības stāvokli, ja tas nepieciešams pārcelšanai citā amatā vai amatpersonas atvaļināšanai no dienesta veselības stāvokļa dēļ;
 4. noteikt amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, kura ir cietusi nelaimes gadījumā, gūtā veselības traucējuma smaguma pakāpēm;
 5. sniegt veselības aprūpes pakalpojumus, darbojoties kā ārstniecības iestādei valsts veselības aprūpes sistēmā.

 

Vadības modelis

     VSIA „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” vada un pārstāv viens valdes loceklis. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmajā daļā noteikto VSIA „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta trešo daļu par valsts kapitālsabiedrības atbildīgo darbinieku iecelts valsts sekretāra vietnieks.

 

VSIA „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” darbību regulējošie normatīvie akti:

Uzņēmuma pārvaldes jomā:

 • Komerclikums
 • Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības    likums

Amatpersonu veselības stāvokļa izvērtējuma jomā:

 • Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums
 • Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumi Nr.970 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību”
 • Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”

Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas jomā:

 • Ārstniecības likums
 • Veselības aprūpes finansēšanas likums
 • Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumi Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”
 • Citi veselības aprūpes nozari reglamentējošie normatīvie akti

 

 

VSIA „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” līdzdarbojas efektīvas personāla politikas veidošanā iekšlietu nozarē. Sabiedrība ir ieinteresēta, lai valsts iekšējās drošības (noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības, personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības, valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas, civilās aizsardzības) nodrošināšanā tiktu iesaistītas personas ar fiziski un psiholoģiski atbilstošu veselības stāvokli.

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk ‒ amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi) spējas pildīt dienesta pienākumus ir tieši saistītas ar katras amatpersonas veselību, kurai normatīvajos aktos noteiktas īpašas prasības. Poliklīnikā veiktās veselības pārbaudes nodrošina šo amatpersonu veselības stāvokļa kontroles sistēmu, sākot ar pieņemšanu dienestā, dienesta gaitā un līdz atvaļināšanai no dienesta.

Tāpat poliklīnikā veiktās veselības pārbaudes nodrošina, ka ikvienai valsts pārvaldes institūcijas amatpersonai (darbiniekam), kura, pildot amata (darba) pienākumus, guvusi ievainojumu, sakropļojumu vai viņas veselībai nodarīts cits kaitējums, nelaimes gadījumā gūtā veselības bojājuma smaguma pakāpe tiek vienveidīgi un objektīvi novērtēta un noteikta, jo valsts ir garantējusi visām amatpersonām (darbiniekiem) normatīvajos aktos pabalstus par nodarīto veselības kaitējumu atkarībā no gūto veselības bojājumu smaguma pakāpes.