Pretkorupcijas pasākumu plāns

VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” ir aktualizēta vienotā kārtība risku identificēšanai, novērtēšanai un risku novēršanas vai mazināšanas pasākumu plānošanai procedūrā “Risku vadība Iekšlietu ministrijas poliklīnikā”  (2018.gada 28.februāra rīkojums Nr.37).

Korupcijas un interešu konflikta risku mazināšanai ir izstrādāts un tiek pielietots IKS elements “Korupcijas un interešu konflikta riska pārvaldība VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika”” (2019.gada 22.februāra rīkojums Nr.39).

Korupcijas riska novēršanai 2020.gadā VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” ir veikusi šādus pasākumus:

  1. Apzināti un apkopoti korupcijas un negodprātīgas rīcības riski un aktualizēts pretkorupcijas pasākumu plāns, pēc riska pakāpēs noteikšanas, izvērtēti ieviestie risku kontroles pasākumi un to efektivitāte. Kā visu līmeņu risku vadības elements ir arī Poliklīnikas iekšējais audits, kur tiek identificēti un audita gaitā izvērtēti attiecīgās audita jomas riski.
  2. Aktualizēta Zāļu aprites kārtība.
  3. Regulāri tiek veikta pacientu aptauja par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.
  4. Informēta sabiedrība par maksas pakalpojumiem, publicējot maksas pakalpojumu cenrādi.
  5. Iepirkumi, kuru līgumsumma pārsniedz EUR 50 000, tiek saskaņoti ar Iekšlietu ministriju.
  6. Poliklīnikas Ētikas kodeksā  iekļauti interešu konflikta jautājumi un darbinieka profesionālās ētikas pamatprincipi.

 

VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” ir saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta novērtējumu – bronzas līmenis padziļinātās sadarbības programmā.

Savā darbā uzņēmums identificē klientus un darījuma partnerus un nekavējoties ziņo Valsts ieņēmumu dienestam par katru aizdomīgu darījumu, kura pazīmes atbilst vismaz vienai no aizdomīguma pazīmēm nodokļu jomā. Tāpat pirms darījuma attiecību uzsākšanas, tiek vērtēts, vai nav saskatāmas šaubas par aizdomām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu vai šaubas par iegūto informāciju attiecībā uz klientu.

Iepirkumu procesā iepirkuma veicējs pārbauda pretendenta atbilstību, noskaidrojot, vai uz pretendentu kā juridisku personu, kā arī tā valdes un padomes locekli, patiesā labuma guvēju, pilnvaroto pārstāvi un saistību izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju, nav attiecināmas atbilstoši starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktās sankcijas.

VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” kā darījuma partnera darbības minēto risku novēršanai ir ietvertas aktualizētā kārtībā “Par iepirkumu procedūru organizēšanu un veikšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” (2018.gada 30.maija rīkojums Nr.88).

 

Pretkorupcijas pasākumu plāns šeit