Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces

Informācija par VSIA „Iekšlietu ministrijas poliklīnika”dalībnieku sapulcēm 2022.gadā

Datums Darba kārtība Pieņemtie lēmumi
21.04.2022 1.     Ziņojums par 2021.gada finansiālās darbības rezultātu.

2.     2021.gada pārskata apstiprināšana.

3.     2021.gada peļņas sadale.

 1. Apstiprināt 2021.gada pārskatu sekojošā sastāvā:
 • bilance pēc uzņēmuma finansiālā stāvokļa uz 31.12.2021. 938035,- euro,
 • peļņas vai zaudējumu aprēķins (tīrās peļņas konstatācija 1262,- euro ),
 • finanšu pārskata pielikums,
 • vadības ziņojums.
 1. Sadalīt 2021.gada tīro peļņu 1262,- euro sekojoši:
 • ieskaitīt valsts budžetā dividendes 80% apmērā no tīrās peļņas jeb 1010,- euro (dividendēs izmaksājamā peļņas daļa 1010,- euro ietver maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu 757,-euro un uzņēmuma ienākuma nodokli 253,-euro),
 • ieguldīt uzņēmuma tālākajā attīstībā 20% no tīrās peļņas jeb 252,- euro.
 1. Ieskaitīt valsts budžetā dividendes par valsts kapitāla izmantošanu līdz 2022.gada 28.aprīlim.
 ________  _________________  _______________________________________
 02.06.2022 Par valsts kapitālsabiedrības „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā
 1.  Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 4.augusta noteikumiem Nr.454 “Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem” papildināt uzņēmuma statūtu sadaļu “Valde”, statūtu 9.punktā norādot, ka valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
 2. Izteikt un apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” statūtus jaunā redakcijā.
 3. Uzdot valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” valdes loceklim Didzim Āzenam veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” statūtu grozījumu ierakstīšanu komercreģistrā.

 

Informācija par VSIA „Iekšlietu ministrijas poliklīnika”dalībnieku sapulcēm 2021.gadā

Datums Darba kārtība Pieņemtie lēmumi
29.04.2021 1.     Ziņojums par 2020.gada finansiālās darbības rezultātu.

2.     2020.gada pārskata apstiprināšana.

3.     2020.gada zaudējumu segšanas avoti.

 

1. Apstiprināt 2020.gada pārskatu sekojošā sastāvā:

·         bilance pēc uzņēmuma finansiālā stāvokļa uz 31.12.2020. 826418,- euro,

·         peļņas vai zaudējumu aprēķins (zaudējumu konstatācija 30080,- euro ),

·         finanšu pārskata pielikums,

·         vadības ziņojums.

2. 2020.gada zaudējumus 30080,- euro segt no pašu kapitāla līdzekļiem

___________ ____________________ ______________________________________
24.08.2021 Par kapitālsabiedrības 2020.gada darbības rezultātu novērtējumu un valdes locekļa prēmēšanu 1.      Ņemot vērā Pārresoru koordinācijas centra vērtējumu, VSIA „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” finanšu mērķu izpildes 2020.gadā novērtēta kā laba un ļoti laba.

2.      Pēc gada pārskata apstiprināšanas un valdes locekļa darbības rezultātu izvērtēšanas, piešķirt valdes loceklim prēmiju divu mēnešalgu apmērā.

___________ ____________________ ______________________________________
06.09.2021 Par valdes locekļa mēneša atlīdzības noteikšanu Noteikt valdes loceklim mēneša atlīdzību 3758 eiro apmērā ar 07.09.2021.